Akon ("alias Simba") mit 4 Jahren und 11.5kg wow...

Akon ("alias Simba") mit Schwester Avril Lavigne ("alias Nala")

Akon ("alias Simba") mit beinahe zwei Jahren und stolzen 10kg!!!

Akon ("alias Simba") mit Schwester Avril Lavigne ("alias Nala")

13 Wochen alt

12 Wochen alt

9 Wochen alt

Heute bin ich genau 8 Wochen alt

45. Tag (jami jami was gibts den da feines)

31. Tag

17. Tag

1. Tag